• 021-33253483
  • info@nikanbarcode.ir
  • تهران، پیروزی، یاسین، پلاک5، واحد4

نرم افزار توزین باسکول

در صورت داشتن باسکول در ورودی کارخانه کلیه کالاهای وارد و خارج شده از کارخانه به صورت اتوماتیک توزین می شود.وزن خالی و پر هر ماشین به صورت جداگانه توزین می شود و وزن به صورت اتوماتیک از باسکول خوانده می شود و بعد از ثبت اطلاعات ماشین وزن خالص ورودی و خروجی کالا توسط نرم افزار محاسبه میشود.

در هنگام خروج اسناد حواله که توسط نرم افزار انبار محصول صادر می شود ، نگهبانی قادر به کنترل وزن خروجی می باشد . به این صورت که در سند وزن ناخالص محصول مشخص شده است و در هنگام خروج نگهبان می تواند وزن محاسبه شده توسط نرم افزار باسکول را با وزن ناخالص سند تطبیق بدهد و در صورت مطابقت وزن تایید خروج محصول از کارخانه را در سیستم ثبت کند .

هر مجوز خروج محصول به دو مجوز مدیریت کارخانه و نگهبانی برای خروج نیاز دارد که هر دو تایید به صورت سیستمی می باشد و بعد از تایید های نهایی پرینت برگه ارسال به همراه امضاء اسکن شده هر مسئول تحویل راننده می شود .